Algemene voorwaarden

Verkoper: Balmain Hair Group B.V.
Naam: Balmain Hair Couture
Adres: Blaak 516, 3011 TA Rotterdam, Nederland
Tel: +31 (0)15 - 380 9570
E-mail: info@balmainhair.com
Beschikbaar: Maandahg - Vrijdag, 08:30 to 17:30.
KVK nummer: 27237208
BTW nummer: NL006335639B01

Koper: een natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf wanneer hij verbinding maakt met de Website, met wie de Verkoper een Overeenkomst sluit zoals hieronder gedefinieerd.
Bestelling: een bestelling geplaatst door de Koper in overeenstemming met de procedure beschreven in artikel 2.1 voor de levering van één of meerdere Producten.
Product: een haarproduct van Balmain dat de Verkoper op de Website te koop aanbiedt.
Aankoopprijs: de op de Website aangegeven prijs voor een Product, inclusief de BTW en verzendkosten.
Overeenkomst: de Bestelling, die de Verkoper als zodanig heeft aanvaard, alsmede de documenten genoemd in artikel 2.4 van dit document.
Website: www.balmainhair.com/nl

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden) die aan de Koper ter beschikking zijn gesteld op www.balmainhair.com/nl, Orders, Overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen de Koper en de Verkoper met betrekking tot de koop en verkoop van een of meer Producten op de Website.

ARTIKEL 2. SLUITING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Een Overeenkomst komt tussen Koper en Verkoper uitsluitend tot stand door aanvaarding door Verkoper van een Order (de aanbieding) van Koper die op de Website is geplaatst op de volgende wijze: - De Koper heeft het gewenste product gekozen en heeft het Product toegevoegd aan zijn/haar winkelmandje. - De Koper heeft de volgende stappen gevolgd en voltooid: Stap 1: De Koper heeft zijn adresgegevens meegedeeld en, indien het leveringsadres niet hetzelfde is als het facturatieadres, het gewenste leveringsadres. Stap 2: de Koper heeft de details en de prijs van de Bestelling gecontroleerd en heeft de mogelijkheid gehad om eventuele correcties in de Bestelling aan te brengen. Stap 3: de Koper heeft de Bestelling bevestigd en heeft deze Algemene Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaard. Stap 4: De Koper heeft de gewenste betalingswijze gekozen en de betaling van de Bestelling uitgevoerd. - De bestelling is geplaatst. - De Koper ontvangt via elektronische weg (via de Website) een bevestiging van de geplaatste Bestelling. Indien de Bestelling door de Verkoper is aanvaard, zal de Verkoper de Koper zo spoedig mogelijk na het plaatsen van de Bestelling een bevestiging sturen, per e-mail.
2.2 Verkoper is onder meer in de volgende gevallen gerechtigd de door Koper geplaatste Bestelling te weigeren: - Indien de door Koper verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn, of indien Verkoper redelijkerwijs mag aannemen dat dit het geval is. - Indien de Koper reeds in het verleden niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper heeft voldaan; De Verkoper zal de Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien een Bestelling niet wordt geaccepteerd.
2.3 De Verkoper zal de Overeenkomst bewaren en gedurende een bepaalde termijn (minimaal tien jaar)
2.4 De Overeenkomst, inclusief het op de Website geplaatste privacybeleid en de Algemene Voorwaarden voor Gebruik van de internetsite, de Bestelling en de ontvangstbevestiging voor de Bestelling, alsmede deze Algemene Voorwaarden, vormen de gehele Overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website en het plaatsen en uitvoeren van een Bestelling.

ARTIKEL 3. LEVERINGSWIJZE EN LEVERINGSDATA
3.1 De verzending geschiedt met gebruikmaking van een door de Verkoper aangewezen vervoerder.
3.2 Nadat de Bestelling is geplaatst, zal de Verkoper de Producten zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen vanaf het moment dat de Verkoper de Bestelling heeft verwerkt, leveren op het door de Koper opgegeven adres, op voorwaarde dat de Verkoper gedurende deze periode de volledige aankoopprijs heeft ontvangen.
3.3. De Verkoper kan de Producten niet leveren of kan de Producten achterhouden indien de volledige betaling van de overeenkomstige Bestelling niet werd uitgevoerd vóór de levering.
3.4 In geval van vertraging in de levering of indien de Bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de Koper hiervan binnen dezelfde termijn van 14 (veertien) dagen na plaatsing van de Bestelling in kennis worden gesteld. In geval van niet-levering van één of meerdere Producten binnen de 7 (zeven) dagen te rekenen vanaf de door de Verkoper voorziene datum, en indien de niet-levering niet te wijten is aan overmacht, zal de Koper de mogelijkheid hebben om zijn Bestelling per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging te ontbinden binnen de 60 (zestig) dagen te rekenen vanaf de aangegeven leveringsdatum. De Verkoper zal de Koper binnen de 14 (veertien) dagen verwittigen in geval van niet-levering van het (de) Product(en) wegens onbeschikbaarheid ervan. De Koper zal de terugbetaling van de Bestelling kunnen eisen van de Verkoper. De Verkoper zal deze terugbetaling uitvoeren binnen 30 (dertig) dagen vanaf de betaling van de Bestelling door de Koper.
3.5 Het risico met betrekking tot eventuele schade aan of verlies van de Producten gaat over op de Koper vanaf het moment dat de Producten aan het adres van de Koper zijn afgeleverd.

ARTIKEL 4. PRIJS EN BETALING
4.1 De op de Website aangegeven Aankoopprijzen luiden in Euro en zijn inclusief de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). De Aankoopprijzen omvatten niet de verzendkosten voor de Producten en deze zullen worden toegevoegd aan het totale bedrag dat door de Koper verschuldigd is op basis van de Bestelling. De totale Aankoopprijs voor de Producten en de verzendingskosten zullen worden meegedeeld op het ogenblik van de plaatsing en bevestiging van de Bestelling.
4.2 De Verkoper is gerechtigd de op de Website aangegeven prijzen te allen tijde aan te passen zonder dat enige kennisgeving vereist is. De op het moment van het plaatsen van de Bestelling aangegeven prijzen worden geacht de prijzen te zijn die van toepassing zijn op de Overeenkomst.
4.3 De Aankoopprijs zal worden betaald overeenkomstig op de Website aangegeven betalingsmodaliteiten.
4.4 De Koper is verplicht de Verkoper onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele fouten in de betalingsgegevens die de Koper aan de Verkoper heeft verstrekt.

ARTIKEL 5. HERROEPINGSRECHT
5.1 De Koper is gerechtigd het (de) geleverde Product(en) binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het (de) Product(en), zonder opgave van reden, te retourneren, Het (de) Product(en) dient (dienen) te worden geretourneerd op de door de Verkoper op de Website aangegeven wijze, mits het (de) Product(en) onbeschadigd is (zijn) en (voor zover mogelijk) in de originele en onbeschadigde verpakking zit (zitten).
5.2 In de vorige verwezen subsectie zaak zal de Verkoper zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen nadat de Overeenkomst is ontbonden, de Aankoopprijs exclusief verzendkosten, die voor rekening van de Koper komen, terugbetalen vanaf de datum waarop de Verkoper het verzoek van de Koper tot uitoefening van zijn herroepingsrecht heeft ontvangen, mits het Product aan de Verkoper is geretourneerd.

ARTIKEL 6. KLACHTEN
6.1 De contactgegevens van de Verkoper en van de derden die de Verkoper heeft ingeschakeld voor de behandeling van klachten zijn te vinden op de Website.
6.2 De Koper is verplicht het (de) Product(en) bij aflevering te inspecteren en de Verkoper binnen een redelijke termijn in kennis te stellen van eventuele zichtbare gebreken aan het (de) Product(en). Dergelijke klachten dienen schriftelijk en volledig en duidelijk onderbouwd te worden ingediend.
6.3 Verkoper zal binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na ontvangst reageren op door haar ontvangen klachten. Indien te voorzien is dat een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door verkoper binnen de termijn van 14 dagen de koper daarvan in kennis gesteld en wordt daarbij aangegeven binnen welke termijn de koper een antwoord kan verwachten.
6.4 De Koper zal volledige medewerking verlenen in het geval dat de Verkoper een Product terugroept. De Koper zal de Verkoper onmiddellijk inlichten indien de Koper vermoedt dat een Product een veiligheidsgebrek heeft. Het Product zal naar keuze van de Verkoper worden teruggeroepen.

ARTIKEL 7. INTELLECTUEEL EIGENDOM
7.1 Alle merken, productnamen, logo's, modellen en ontwerpen (hierna te noemen de IP-Rechten) die zijn afgebeeld op of bevestigd aan de Producten of die indirect verband houden met de Producten zijn eigendom van de Verkoper of een of meer van de Balmain Hair groepsmaatschappijen. De Koper erkent de eigendomsrechten van de Verkoper met betrekking tot de IP-Rechten en zal zich onthouden van gebruik, reproductie, wijziging of aanpassing van de IP-Rechten op welke wijze dan ook, en van elk gedrag dat deze IP-Rechten zou kunnen schaden.
7.2 Wat betreft de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website verwijst de Verkoper naar de Algemene Voorwaarden voor Gebruik van de Internetsite.

ARTIKEL 8. RISICO EN EIGENDOM
8.1 De Koper draagt het risico voor de Producten nadat deze zijn geleverd. De eigendom van de Producten wordt pas overgedragen wanneer de Verkoper de volledige betaling van alle verschuldigde sommen met betrekking tot de Bestelling heeft ontvangen.

ARTIKEL 9. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Onderworpen aan de bepalingen van de wet, is Verkoper niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die de Koper lijdt in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
9.2 De Verkoper verbindt zich ertoe om ofwel de prijs van de Producten aan de Koper terug te betalen, ofwel het (de) Product(en) te vervangen door identiek(e) Product(en) naargelang de beschikbare voorraden, ofwel het (de) Product(en) te vervangen door Product(en) van gelijkwaardige kwaliteit en prijs naargelang de beschikbare voorraden, in geval van levering van niet-conform(e) Product(en) of in geval van levering van Product(en) met een verborgen gebrek.
9.3 De Verkoper verwijst naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de internetsite voor wat betreft zijn aansprakelijkheid met betrekking tot de website en het gebruik ervan.

ARTIKEL 10. PERSOONSGEGEVENS
10.1 De Verkoper zal de gegevens van de Verkoper behandelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en het Privacybeleid.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
11.1 De Overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper wordt beheerst door Nederlands recht.

ARTIKEL 12. NIETIGHEID
12.1 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niettemin van kracht blijven.

ARTIKEL 13. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
13.1 De Verkoper heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden zal op de Website worden geplaatst. De Koper dient deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden om de Bestelling te kunnen voltooien. Indien de Koper niet in staat is de Algemene Voorwaarden op de Website te raadplegen, zal de Verkoper de Koper op verzoek een kopie van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden per e-mail toesturen.